АВАЛА ИНФОРМАТИКА

Ми смоконсултантска фирма специјализована у области информационихтехнологија, где запослениимају велико искуствоанализирапословнепроцесе, токове, пружањеконсултантских услуга у области ИТ-технологија у организацијамасаразличитим специфичности делатности и продајеспецијализованих сервера и телекомуникационеопреме.
Нудимопримену софтвера за ефикасноуправљањепословања, имплементацију и подршкуспецијализованихобичајинформационих система којиаутоматизују различите пословнепроцесе: продаје, набавке, логистике, интеракцијепотрошача, и друге.
Ми смокомплекснидобављачиИТопремеводећихсвјетскихбрендова за комерцијална и државнапредузећа.
Ми не само да обезбедиефикасну и поуздануреализацијуВашегпословања, али и служи каоизворнеопходнихуслова за постизањесвојуводећупозицију на тржишту.

Наше услуге

Развој софтвера "кључ у руке"

Нудиморазвојинтегрисаног система и појединачнихмодула. Користећинаше услуге добијате систем прилагођен вашем пословном окружењу, узимајући у обзир перспективе ваше компаније. Производи којеразвијамоомогућавају нам да оптимизујеморадни ток, извештавамо и обављамо различите пословевезане за активности наших купаца.

+ Сазнајтевише

Технолошкакомуникација и аутоматизација система контроле процеса

Најчешћиипотребни за наше купце су решења заснована на телекомуникационојопремиводећих светских произвођача.

+ Сазнајтевише

ИТ консалтинг у различитимобластима активности

Са АВАЛА ИНФОРМАТИКА, добићетепоузданог партнера и тимаискуснихпословниханалитичара и техничкихстручњакакојиће провести свеобухватнуревизију ваше ИТ инфраструктуре и помоћиће вам да јеунапредите у складу с тренутнимпословнимпотребама.

+ Сазнајтевише

ПодршкаИТ и инжењерскојинфраструктури ваших пословнихпроцеса.

Спремнисмо да развијемопрограмревизије за ваше постојећеинжењерске и рачунарске системе.

+ Сазнајтевише

Виртуал Десктоп ИнфраструцтуреВиртуал Десктоп Инфраструцтуре (ВДИ)

Ваш посаобисмопружилицентрализованиминтегриранимуправљањем на десетинепословасајединственом политиком, подешавањимаинтерфејса, софтвером било гдје у свету. Такођеобезбеђујемопобољшанусигурност и лакшурезервнукопију.

+ Сазнајтевише

Консултације и помоћ у набавциопреме

Једна од главних активности компаније АВАЛА ИНФОРМАТИКА јесвеобухватнапонудаИТопремекомерцијалним и државнимпредузећима.

+ Сазнајтевише